Coaching Kreatywności

Bez wątpienia kreatywność jest kluczowym elementem sukcesu w życiu zawodowym i prywatnym. Jest znacząco istotna nie tylko dla osób, wykonujących takie zawody, jak pisarz, dziennikarz, aktor, tancerz czy muzyk, ale i dla szeroko rozumianych ludzi biznesu, czyli: managerów instytucji pożytku publicznego np. poszukujących nowych partnerów; bankowców - opracowywujących nowy produkt rynkowy, dyrektorów zarządzających, zastanawiających się na wdrożeniem nowej struktury organizacyjnej czy zamknięciem dużego kontraktu sprzedażowego, zespołów marketingowych, rozglądających się za inspiracją dla nowych kampanii rekamowych, dyrektorów ds. finansów, i wielu innych ludzi.
Ludziom biznesu, będącym rodzicami, może zależeć na tym, by ich dzieci postrzegały świat w więcej niż jeden sposób…

Dlaczego Kreatywność jest tak ważnym czynnikiem naszego osobistego i zawodowego wzrostu?
Kreatywność jest kluczowym składnikiem odnoszonego sukcesu, ponieważ jej wpływ zawiera się zarówno we wdrażanej strategii, jak i działaniach marketingowych czy procesach operacyjnych danej organizacji. Jest podobnie istotna jak śledzenie poczynań konkurencji czy decyzje, dotyczące polityki cenowej. Jedna z ostatnich ankiet prowadzona przez Boston Consulting Group, przeprowadzana w blisko 50 krajach w firmach reprezentujących szeroką róznorodność branż, wykazała, iż 9-ciu na 10-ciu managerów najwyższego szczebla organizacji wierzy, iż innowacyjność jest podstawową składową sukcesu w ich branżach.

Kreatywność ma pierwszorzędne znaczenie, gdy trzeba zaoferować produkt, który będzie się wyróżniał i przyciągał uwagę potencjalnego klienta. Jednak nie istnieje żadne rozwiązanie systemowe, pozwalające na zgłębienie, rozwój czy zarządzanie zasobami kreatywności. Potrzeba rozwiązań kreatywnych w biznesie rośnie, jednak jej dostępność wykazuje raczej trend spadkowy.

Kreatywność może wspierać ludzi w ich rozwoju osobowym. Osoby, które chcą wieść kreatywne życie, muszą stworzyć warunki do zaistnienia sytuacji sprzyjających kreatywnemu myśleniu. Plany długoterminowe powinny odzwierciedlać ich najśmielsze aspiracje.

Tradycyjnie uważane za najbardziej kreatywne grupy zawodowe takie jak pisarze, muzycy, kreatorzy mody czy aktorzy, umiejętność kreowania mają niejako wpisaną w zakres obowiązków. Wydaje się, że ich proces twórczy ma charakter ciągły (a przynajmniej tak to sobie wyobrażają reprezentancji innych branż). A więc istnieje potrzeba wspierania twórczych działań.

Czy umiejętność kreatywnego myślenia może być wzmacniana?
W każdej osobie drzemią istotne twórcze możliwości, które mogą być rozwijane i wzmacniane dzięki specyficznym technikom umysłowym oraz warunkom stworzonym dla kreatywnej percepcji otoczenia.

Popieram postrzeganie kreatywności przez takich specjalistów w temacie, jak TWYLA THARP, EDWARD DE BONO, MICHAEL MICHALKO, CAROL LLOYD, TOM KELLEY (i zapewne wielu innych), widzących konieczność pracy nad wdrożeniem pewnych stałych zachowań, dzięki którym możemy uzyskać najlepszy możliwy rezultat w zakresie kreatywnego myślenia i tworzenia.

Zapewne myślicie, iż trudno jest pracować nad czymś, co wydaje się tak trudne do usystematyzowania jak “kreatywność’. Każda osoba jest jednak chodzącą ‘kopalnią pomysłów’, a jej możliwości twórcze mogą być rozwinięte i wzmocnione za pomocą określonych technik, podejmowanych regularnie czynności, co wymaga pracy nad sobą oraz wdrożenia pewnych nawyków.

Kluczowe znaczenie dla szansy na pojawienie się treści i zachowań kreatywnych ma rozwinięcie nastepujących umiejętności: nietypowe kojarzenie, uważna obserwacja, kwestionowanie schematów myślowych, gotowość na eksperymentowanie oraz networking.

Co to jest Coaching Kreatywności?
Jest to proces, mający na celu wzmocnienie twórczego myślenia i innowacyjności działań na potrzeby własne danej osoby, czy projektu, firmy lub organizacji przez spowodowanie większej ciekawości i otwartości na różnorodność, niejednoznaczność i wieloznaczność.

Opracowałam program 10 KROKÓW COACHINGU KREATYWNOŚCI, który systematyzuje czynności, które należy podjąć w celu uzyskania najlepszych efektów i wykorzystania swego potencjału w 100%.

Jakie są składowe programu 10-ciu KROKÓW COACHINGU KREATYWNOŚCI?

1. przygotowanie mentalne i fizyczne czyli odpowiednie wejście w temat
2. ewaluacja 5 cech, charakteryzujących osobę kreatywną czyli jakie z tych cech posiadasz, a które z nich trzeba wzmocnić
3. ocena sytuacji zastanej czyli zdefiniowanie punktu wyjścia
4. zdefiniowanie sytuacji docelowej i jej uszczegółowienie czyli określenie punktu, stanowiącego wyzwanie
5. formułowanie hipotez i idących za nimi nowych możliwości przez kwestionowanie schematów myślowych i identyfikowanie nowych pomysłów
6. nauka technik pobudzania kreatywności, by móc stworzyć maksymalnie dużą ilość nowych idei
7. poszukiwanie
inspiracji
8. selekcjonowanie najlepszych pomysłow
9. przygotowanie “Planu Działania”, zawierającego listę koniecznych do podjęcia ‘krok po kroku’ działań w celu osiagnięcia celu głównego
10. stworzenie “Planu Wdrożenia” z jasno określonymi ramami czasowymi oraz czynnościami, które powinny stać się formą działań rutynowych, by kreatywniejsza aktywność stała się składowym elementem Twego życia.

Czy Coaching Kreatywności ma zastosowanie dla prywatnych przedsiębiorców?
Oczywiście, tak. Przedsiębiorcy nie różnią się cechami osobowymi czy psychometrycznymi od osób, zarządzających organizacjami. Prywatni przedsiębiorcy są kreatorami i liderami w swoich firmach. W trakcie procesu coachingowego mogą zastanowić się nad tym, co i jak zrobić by ich biznes miał większe szanse na sukces, jaka strategia działania przyniesie najlepszy wymierny rezultat, jak zwiększyć efektywność firmy i jej produktywność mimo trudnej sytuacji rynkowej. Istnieją sektory gospodarki, w tkórych błyskotliwość i wyjątkowość oferty czy produktu, decydują o spektakularnym sukcesie.

Niektórzy przedsiębiorcy/managerowie mogą poszukiwać kreatywnych rozwiązań dla typowych potrzeb wyrażanych przez klientów. Jeszcze inni mogą być zainteresowani rozważeniem strategicznego zwrotu w działalności firmy, podjęcia trudnych decyzji i podjęcia konkretnych działań wspierających te decyzje.

Kiedy Coaching Kreatywności ma największe szanse powodzenia?
Jest jeden warunek dla osiągnięcia celu przez coaching: proces coachingowy ma szanse powodzenia jedynie przy pozytywnym nastawieniu do niego osoby coachowanej, przy wyrażonej przez nią gotowości i chęci dokonania zmian w swoim stylu działania oraz gotowości zainwestowania środków, czasu i wysiłków.

W procesie coachingowym zwyczajowo biorą udział dwie osoby: coach oraz osoba, chcąca wzmocnić umiejętność kreatywnego działania. Podstawową techniką, stosowaną przez coacha jest zadawanie odpowiednio sformułowanych pytań, zgodnie ze standardami sztuki coachingu.

 

Kiedy nie stosuje się coachingu?
W coachingu nie pracuje się z depresjami, fobiami czy uzależnieniami. Coaching nie jest formą terapii w znaczeniu 'naprawiania osobowości'.

Jaka ilość sesji jest właściwa dla procesu coachingowego i ile czasu zajmuje?
Ilość sesji zależy od przedmiotu projektu coachingowego i jego rozległości. Najcześciej cały proces – od momentu rzetelnego zdefiniowania sprawy, nabrania szerszej perspektywy, przez uruchomienie procesów myślowych ku znalezieniu rozwiązania i wprowadzeniu trwałych zmiany w działaniu – trwa od 6 do 9 miesięcy i zawiera się średnio w 6-8 sesjach. Termin ten podyktowany jest czasem potrzebnym na „osłabianie“ szkodzących nawyków myślowych i utrwalanie pożądanych zachowań.

Jak często powinny się odbywać sesje coachingowe?
Optymalnie sesje powinny się odbywać co 3-5 tygodni. Ma to uzasadnienie neurologiczne, gdyż proces coachingowy zapoczątkowany na pierwszej sesji ma miejsce nie tylko w czasie spotkań z coachem, ale ma swoją kontynuację w umyśle osoby coachowanej na poziomie świadomym i podświadomym pomiędzy sesjami.

W jaki sposób wygląda praca z coachem?
Wspólne spotkania mogą być przeprowadzane w różny sposób, w zależności od ustaleń pomiędzy osobą coachowaną a coachem. Sesje mogą się odbywać telefonicznie, przez skype’a, ale osobiście preferuję spotkania bezpośrednie, ponieważ najmocniej budują poczucie bezpiecznej, pełnej zaufania relacji pomiędzy osobami.

Klienci mogą się ze mną kontaktować drogą mailową, przez skype’a lub telefonicznie w wypadku dodatkowych pytań lub chęci nawiązania współpracy. Informacje dostępne na stronie internetowej oraz krótka rozmowa pozwalają klientom nabyć przekonanie, że tu mogą liczyć na profesjonalną, zaufaną pomoc i wymierne efekty, wynikające ze współpracy.